คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ โมลี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรี บวบเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ พ่อเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่วน เอมดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธรรมวชิรากร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพัชรกิจสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ สุกใส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ แฉ่งฉายา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ แสงอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤฒ บุญอนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี อรุณโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประสบสุข สุขโข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง อิ่มทั่ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัคภร อุบลน้อย
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายกันตพงศ์ อินทมาตย์
ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ตำแหน่ง : เลขานุการ