ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโศรดา อัมพิลาศรัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุติมา เขียวขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมัณฑนา ชูทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน
ครูชำนาญการ

นางสาวจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์
ครู

นายธีพล แสนกลม
ครูผู้ช่วย

นายกันตพงศ์ อินทมาตย์
ครูผู้ช่วย