กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัณฑนา ชูทิพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรัสชนม์ พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์
ครู

นายธีรพล แสนกลม
ครูผู้ช่วย

นายกันตพงศ์ อินทมาตย์
ครูผู้ช่วย