โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป
ภาพอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
                   ยึดหลักการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงหลัก สะอาด สดชื่น ร่มรื่น ปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึงเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพครบทั้งกระบวนการและให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษายุคใหม่
คำสั่งฝ่ายบริหารทั่วไป 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 778.86 KB