กลุ่มแนะแนว

นางสาวสุภาวดี ก้านทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มแนะแนว

นางสาวสุทธินี กล่ำกล่อมจิตร์
รองหัวหน้ากลุ่มแนะแนว