พันธกิจ/เป้าประสงค์
พันธกิจ/เป้าประสงค์
พันธกิจ
 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีสุขภาพกายที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
           การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีความสามารถใช้สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย
           มีการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู้เรียน พร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี                   ประสิทธิภาพ

 1. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และสร้างภาคี
            เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 1. พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้  สะอาด สดชื่น
            ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียน
            การสอนอย่างมีคุณภาพ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา
 3. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูงโดยการใช้ ICT  พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นักเรียนทักษะการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม
 4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
 5. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม และการทำงานเชิงระบบ
 2.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญปลูกฝังคุณธรรม
          จริยธรรม ค่านิยม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
 3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
 4. พัฒนาบรรยากาศ   จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด  สดชื่น ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ)
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
 3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์
 5. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
 6. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล