โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปัญญา นงค์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดา ภานุมาต
ครูชำนาญการ

นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา อุบลน้อย
ครูชำนาญการ

นางสาวภัคภร อุบลน้อย
ครูชำนาญการ

นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภารัตน์ ไชยอนุกูล
ครู

นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง
ครู

นางสาวศริญญา เกียรติพัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยม
ครูอัตราจ้าง

Miss Tee Tong
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Cho Mi Zin
ครูอัตราจ้าง

Mr. Jonni Ceriani
ครูอัตราจ้าง