ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่านวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา เขียวขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการโรงเรียนและชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง อิ่มทั่ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :