คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : ban_lad@hotmail.com

นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : tong425143@gmail.com

นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : jang_t@hotmail.com

นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : kwang565310@gmail.com

นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : ketsuriwong81@gmail.com

นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : Walailak7449@gmail.com

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : ruxpum18022528@gmail.com

นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : Somroek08@gmail.com

นายทำนอง อิ่มทั่ว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : tnat53@gmail.com

นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : Rungrawee81@gmail.com

นายธานี อรุณโรจน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : taneearooonroj@gmail.com

นางสาวประสบสุข สุขโข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : prasobsuk049@gmail.com

นางสาววราภรณ์ โตโสภณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : Varaphon2529@gmail.com

นางสาวสุนิษา เอี่ยมพันธ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน
เบอร์โทร : 032491343
อีเมล์ : mewsunisapinthong@gmail.co