โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางบุญธรรม ตุ้มไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ไทรงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมประสงค์ เพชรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญตา นาครักษา
ครูชำนาญการ

นายธานี อรุณโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวนพมนต์ พรหมประเสริฐ
ครู

นางสาวเยาวภา นิลปั่น
ครู

นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด
ครู