ฝ่ายงานนโยบายและแผน
กลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
 ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนประจำปีขออนุญาตยกเลิกโครงการ/กิจกรรมแผนงาน 01แผนงาน 02แผนงาน 03


GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.61 KB