โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กลุ่มฝ่ายงานนโยบายและแผน
กลุ่มฝ่ายนโยบายและแผน
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
 ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนประจำปีขออนุญาตยกเลิกโครงการ/กิจกรรมแผนงาน 01แผนงาน 02แผนงาน 03


GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.61 KB