กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนิษา เอี่ยมพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุ่งฤทัย สะสวย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวนุช นุชพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริมา ประกอบผล
ครูชำนาญการ

นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ
ครูชำนาญการ

นางปุณยวีร์ จินดานุช
ครูชำนาญการ

นางนิตยา สวัสดิ์ภิรมย์
ครู