โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
   เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา