ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มหัวหน้าระดับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ครูบุญพา เกษดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ครูลัดดา ภานุมาต
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ครูสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ครูเมธา ขันเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ครูสุทธินันท์ วงศ์ภักดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ครูชูเกียรติ เกษดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6