หัวหน้าระดับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ครูบุญพา เกษดี
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นางปัณณธร เหลืองอร่าม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ครูเมธา ขันเงิน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

นายธีรพล แสนกลม
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

นางสาวดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6