กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประพัฒน์ สิริธรรมานุวงศ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : golf34752@hotmail.com

นายศุภณัฐ กนกหิรัญ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : hay_123_@hotmail.com