โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพงษ์ น่วมมะโน
ครูชำนาญการ

นางสาววิรารัตน์ รอดยิ้ม
ครู

นายอุดมชัย ใจซื่อสกุล
ครูผู้ช่วย