โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
   วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา