ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐณิชชา กุลทัศน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทำนอง อิ่มทั่ว
ครูชำนาญการ

นายเมธา ขันเงิน
รองหัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา ฉ่ำแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญพา เกษดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน เกศเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรงค์ วิโนทกะ
ครูชำนาญการ

นางสาวประสบสุข สุขโข
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร อินทรยงค์
ครู

นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง
ครู

นางสาวนฤมล ศรีสุข
ครู

นายอธิวัฒน์ เยสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง