กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเมธา ขันเงิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทำนอง อิ่มทั่ว
ครูชำนาญการ

นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญพา เกษดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน เกศเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรงค์ วิโนทกะ
ครูชำนาญการ

นางสาวประสบสุข สุขโข
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง
ครู

นางสาวนฤมล ศรีสุข
ครู

นางสาวกัญจนา ชูจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐปวีณ์ พวงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายธีรภัทร์ อริยเกรียงไกร
ครูอัตราจ้าง