โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชูเกียรติ เกษดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไฉน ไชยนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเต็มฟ้า เขียวมณี
ครูอัตราจ้าง