กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 4. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document กฏกระทรวง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.55 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อกับหน่วยงานของรัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.63 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.56 KB
Adobe Acrobat Document กำหนดวงเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.46 KB
Adobe Acrobat Document เงื่อนไขหลักเกณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.03 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.95 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.85 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.56 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.34 KB
Adobe Acrobat Document อัตรค่าจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.03 KB