โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายอนามัย
สำรวจ 5818
ฝ่ายวิชาการ
คำสั่งปฎิบัติหน้าที่การเรียนการสอน 1/2564 9537
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 37943
ปฎิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2564 38044
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.13 KB 44079
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.28 KB 44078
ที่ 53 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2564 48484
ทั้ 52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือ อุปกรณการเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2564 48263
ที่35/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประเภททั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ 48168
ที่26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 48440
ที่22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 48406
ที่15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประเภทนักเรียนทั่วไป 48280
ที่14/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2563 48348
ที่8/2564 ปัจฉิมนิเทศน์น้องส่งพี่่ 48258
คำสั่งที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนา 48068
คำสั่งที่175/63 แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน 48105
ฝ่ายกองอำนวยการ
ที่ 24/2564 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 48428
ที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 48385
151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการโรงเรียน 48453
คำสั่ง ๑๕๙/๒๕๖๓ ประกันฯ 48328
คำสั่ง 158/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ภาคเรียนที่2/2563 48074
คำสั่ง1/2564 แต่งตั้งเวรประจำวันโควิด-19 48164
ฝ่ายนโยบายและแผนงานโรงเรียน
คำสั่งโครงสร้างฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย 9531
ที่28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 48418
ที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 48165
แผนงาน 03 48285
แผนงาน 02 48088
แผนงาน 01 48312
ขออนุญาตยกเลิก โครงการ/กิจกรรม 48469
ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฎิบัติการประจำปี.... 48416
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 48477
ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน
คำสั่งนักเรียนพระราชทาน 9532
คำสั่งการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 44119
ที่ 53/2564 ปรับแก้คำสั่งเวรรักษาการณ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 48379
ที่36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารเพื่อรับรางวัลดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48159
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดโรคเอดส์และวัยใส 48229
อื่นๆ
ปฎิทิน ปี 2564 38041
ขวัญและกำลังใจของคณะครู 48500
ที่ พบ.0017.2/ว4342 การแจ้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อควบคุม 48084
คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม 48379