ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 111
>คำสั่งโครงสร้างฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย 9640
>คำสั่งปฎิบัติหน้าที่การเรียนการสอน 1/2564 9643
>คำสั่งนักเรียนพระราชทาน 9640
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 38046
>ปฎิทิน ปี 2564 38152
>ปฎิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2564 38155
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.13 KB 44194
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.28 KB 44186
>คำสั่งการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 44222
>ที่ 53/2564 ปรับแก้คำสั่งเวรรักษาการณ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 48485
>ที่ 53 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2564 48588
>ทั้ 52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือ อุปกรณการเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2564 48370
>ที่36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารเพื่อรับรางวัลดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48260
>ที่35/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประเภททั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ 48271
>ที่28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 48522
>ขวัญและกำลังใจของคณะครู 48602
>ที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 48271
>ที่ พบ.0017.2/ว4342 การแจ้งเพื่อการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อควบคุม 48187
>ที่26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 48543
>ที่ 24/2564 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 48531
>ที่22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิชาการและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 48512
>ที่15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประเภทนักเรียนทั่วไป 48383
>ที่14/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2563 48452
>ที่8/2564 ปัจฉิมนิเทศน์น้องส่งพี่่ 48363
>ที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 48488
>151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการโรงเรียน 48553
>คำสั่งที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนา 48174
>คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม 48482
>แผนงาน 03 48390
>แผนงาน 02 48190
>แผนงาน 01 48415
>ขออนุญาตยกเลิก โครงการ/กิจกรรม 48573
>ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฎิบัติการประจำปี.... 48518
>ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 48581
>คำสั่ง ๑๕๙/๒๕๖๓ ประกันฯ 48432
>คำสั่ง 158/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ภาคเรียนที่2/2563 48177
>คำสั่ง1/2564 แต่งตั้งเวรประจำวันโควิด-19 48268
>โครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดโรคเอดส์และวัยใส 48332
>คำสั่งที่175/63 แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน 48208