โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ปี ๒๕๖๔
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนปีปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔