โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
รางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดี
รองฯไพบูลย์ และ อ.เกยูร ดีประเสริฐ จากเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วุธ ทัศนา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓