ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
รางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดี
รองฯไพบูลย์ และ อ.เกยูร ดีประเสริฐ จากเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วุธ ทัศนา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓