ภาพกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔
การมอบตัวเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒o  เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.oo น.นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำยวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นประธานในการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔  โดยนายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมคณะทีมงานของฝ่ายวิชาการ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 20/04/64


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 4 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 20/05/64