ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมวาระการประชุมครูประจำเดือนเมษายน 2564
ภาพกิจกรรมวาระการประชุมครูประจำเดือนเมษายน 2564
วันที่ 2 เม.ย. 2564 นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน รองผู้อำนวบการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผู้ช่วยอำนวยการทุกฝ่ายและคณะครููทุกท่าน ประชุมวาระพิเศษก่อนปิดภาคเรียนรอบ 2  และเตรียมความพร้อมภาระงานในช่วงปิดภาคเรียนก่อนเริ่มประชุม ขอแสดงความยินดีกับ นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ และรางวัลเกียรติบัตร 1 ชุมนุม 1ผลงานนักเรียน การแต่งกายชุดสุภาพ ณ ห้องศูนย์สื่อฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 2/04/64