โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
111 หมู่ 7 ถนน รพช  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032491343
กิจกรรมการสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓
O-NET
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ภาพกิจกรรม 13/03/64