ภาพกิจกรรมกลุ่มฝ่ายงานนโยบายและแผน
ภาพกิจกรรมกลุ่มฝ่ายงานนโยบายและแผน
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผนงาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องศูนย์สื่อฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 11/03/64


วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผนงาน รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ แผนงานกลุ่มสาระ แผนงานทุกฝ่าย ประชุมวางแผนปรับแก้โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์สื่อฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 30/03/64


วันที่ 21-22 เมษายน 2564 2564 เวลา 9.00 น. นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมนางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผนงาน รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ แผนงานกลุ่มสาระ แผนงานทุกฝ่าย ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๖๔  ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพกิจกรรม 21-04-64


ภาพกิจกรรม 22/04/64


วันที่ 20/05/64   นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผนงาน  นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย รองผู้อำนวยฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม  แผนงานและพัสดุุทุุกฝ่าย  ณ ห้องโสตฯโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 20/05/64วันที่ 2/06/64 เวลา 16.00 น.  นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายนโยบายและแผนงาน  เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทีมงานฝ่ายแผนงาน  ประชุมงานประกันฯการทำวีดีโอนำเสนอ   ณ ห้องโสตฯโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 2/06/64