ภาพกิจกรรมวาระการประชุมฝ่ายอำนวยการ
ภาพกิจกรรมวาระการประชุมฝ่ายอำนวยการ
วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 ประชุมกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม 9/02/64