ภาพกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมวาระการประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ประชุมการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ต้องการรับการสอบ O-NET ในวันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 8/03/64


วันที่ 10 มีนาคม 2564 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ด้วยความสมัครใจ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่สอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 10/03/64


วันที่ 11 มีนาคม 2564 หัวหน้าตัวแทนกลุ่มสาระฯ ประชุมระดมความคิดในการจัดบูธ ณ สพม.จ.เพชรบุรี ในหัวข้อ "ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ ห้องศูนย์สื่อฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 11/03/64วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.oo น.นายอาวุธ ทัศนา ผู้อำยวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นประธานในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔  โดยนายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมคณะทีมงานของฝ่ายวิชาการ ณ อาคาร ๔ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ภาพกิจกรรม 3/04/64
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา